Nedeľa Božieho milosrdenstva

Prvú nedeľu po Veľkej noci slávi Cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 19. apríla 2020.
Prvú nedeľu po Veľkej noci, pretože na tento deň pripadá oktáva Zmŕtvychvstania, ktorá korunuje oslavu Veľkonočného tajomstva. Božie milosrdenstvo sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním.

Nedeľa Božieho Milosrdenstva má významné miesto v liturgickom roku. Je to deň, ktorý nesie v sebe prísľub samého Krista: úplné odpustenie všetkých vín a trestov za hriechy. Je to niečo iné, väčšie, než úplné odpustky. Úplné odpustky spočívajú v odpustení dočasných trestov, ktoré sme si zaslúžili za spáchané hriechy, ale nie sú odpustením samotných vín.

Získať túto milosť je vcelku jednoduché ako o tom čítame v Denníčku sv. sestry Faustíny: „Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva… V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 49).

Sviatok Božieho milosrdenstva slávili po prvýkrát v Krakovskej arcidiecéze (1985) po rozhodnutí kardinála Franciszka Macharskeho. Potom sa k tomu pridali niektorí poľskí biskupi vo svojich diecézach. Ján Pavol II. v roku 1995 povolil tento sviatok pre všetky diecézy v Poľsku. Po kanonizácii sestry Faustiny 30. apríla 2000 pápež vyhlásil tento sviatok ako záväzný pre celú Cirkev. Od jeho ustanovenia tento rok uplynie 20 rokov. Ján Pavol II. bol blahorečený v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 2011.

Dvadsiate výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ. Ako sláviť tento sviatok počas pandémie? Získame tie milosti, ktoré Ježiš prisľúbil na tento deň? Zmenili sa síce vonkajšie podmienky slávenia sviatku, ale nezmenili sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti prisľúbené na tento deň. Prekážkou nie je ani vírus, ani nemožnosť pristúpiť k sviatostiam, ale len naša nedôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera.

S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným svätým prijímaním oslávme Boha bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha udeliť nám viac než dúfame (zdroj: http://www.milosrdenstvo.sk/)

Sviatok Božieho milosrdenstva je naozaj obrovský dar od Pána,
keď pretekajú pramene milosti a nič nie je nemožné.

Deviatnik, 9-dňová novéna.

Počnúc Veľkým piatkom, až po Nedeľu Božieho milosrdenstva sa máme modliť Novénu Božieho milosrdenstva. O tejto novéne sa Ježiš takto vyjadril: „V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti.”(Den. 796) Slová „všetky milosti“ znamenajú, že modliaci sa novénu k Božiemu milosrdenstvu dosiahnu všetky Božie dobrodenia, o ktoré budú prosiť, bez ohľadu na to, či sa budú modliť o milosti pre seba alebo pre iných.

Korunka Božieho milosrdenstva

Na začiatku: Otče náš…Zdravas, Mária..Verím v Boha…

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Na zakončenie (tri krát): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Nebojme sa prosiť Pána o veľké veci.
Ešte raz, sám Ježiš nás povzbudzuje: „V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene,

cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša,
hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“ (Den. 699)

You may also like...