Sv. Jozef – patrón dobrej smrti

Umieranie Jozefa – socha v Kostole Sv. Jozefa v St. Louis v USA  
(Zdroj: shrineofstjoseph.org)

Svätý Jozef je v katolíckej cirkvi uctievaný aj ako patrón dobrej smrti. Už po generácie ho takto uctievajú preto, že podľa tradície, keď sv. Jozef zomieral, mal pri sebe Ježiša i Máriu.

V dnešnej dobe je viac ako potrebné modliť sa za šťastnú smrť. Spása duší je jednou z najpodstatnejších úloh a cieľov cirkvi. Aké vzácne je, keď človek môže odísť z tohto sveta v prítomnosti svojich najbližších. Je to naozaj požehnanie. Modlime sa za šťastnú hodinu smrti. Aby sme z tohto sveta odchádzali čistí, vysporiadaní so všetkým, čo sme na tomto svete napáchali. Je to veľmi dôležité pre našu dušu, pre ďalší život, ktorý nás čaká.

Spolupracuj a prispej aj ty modlitbou s úmyslom vyprosenia spásy od Pána, za pomoci mocného príhovoru svätého Jozefa, ochrancu duší pri prechode cez smrť do večného života!

Pamätajme aj na iných. Modlievajme sa za zomierajúcich, lebo v tej chvíli sa rozhoduje o ich večnosti. Aj tí, čo sa zmenia na „poslednú chvíľu“, môžu byť s Ježišom ešte „dnes v raji.“

Nevieme, kedy Jozef zomrel. Bolo to pravdepodobne ešte predtým, ako bol Ježiš pokrstený v Jordáne, a ako začal verejne učiť. Dá sa predpokladať, že zomrel tak ticho a pokojne, ako ticho a pokojne žil a pracoval. V Biblii nemáme zaznamenané ani jedno Jozefovo slovo, máme tam však zapísané viaceré skutky. Nebol to muž rečí, ale muž skutkov. Nie všetko sa dá povedať slovom. Za chlapa hovoria činy. Život sv. Jozefa bol naplnený službou pre druhých. Nezanechal po sebe žiadne napísané spisy, len veľkú nepísanú múdrosť života naplneného skutkami lásky pre druhých. Presne tak ako mnohí otcovia, ktorí sú živiteľmi svojich rodín a ktorí majú svoj pracovitý život zapísaný vo svojich upracovaných dlaniach…

Nábožné združenie sv. Jozefa

založil v r. 1913 blahoslavený Alojz Guanella (1842 -1915)
s pomocou a so schválením pápeža sv. Pia X.

Cieľom je rozširovať a zveľaďovať vo svete úctu sv. Jozefa, všeobecného patróna Cirkvi a zvláštneho patróna dobrej smrti a usilovať sa vyvolať záujem u kňazov a laických veriacich o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, v každej chvíli a vo všetkých situáciách. Takto im napomáhať dosiahnuť milosť dobrej, svätej smrti – večného života

Povinnosť člena je jediná: cez deň sa, podľa možnosti aj viackrát modliť modlitbu:

Svätý Jozef pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie,
oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto noc) umierajú

Sídlo slovenskej pobočby spolku je u bratov kapucínov, tu sa dá aj prihlásiť za člena:

Nábožné združenie sv. Jozefa
Kláštor kapucínov
Horný Turček 319
Kremnické Bane 967 01
alebo mailom:  sv.jozef@kapucin.sk

viac info nájdete na tejto internetovej stránke slovenských kapucínov:
https://kapucini.sk/kremnicke-bane/nabozne-zdruzenie-sv-jozefa/

s členstvom sú spojené nasledujúce odpustky:

Úplné odpustky pre veriacich v deň ich zápisu.
Úplné odpustky pre tých, ktorí sa zúčastnia na sv. omši, pristúpia k svätému prijímaniu a modlia sa za umierajúcich.
Tie isté úplné odpustky získavajú kňazi, keď si výslovne spomínajú na niektorého umierajúceho.
Úplné odpustky v hodine smrti získavajú tí, ktorí splnia zvyčajné podmienky.


Čiastočné odpustky tí, ktorí sa ráno i večer modlia túto modlitbu: Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (noc) umierajú.
Čiastočné odpustky získavajú tí, ktorí vykonajú akýkoľvek úkon nábožnosti alebo lásky na úmysel tohto združenia (za zomierajúcich).

Video bratov kapucínov o Spolku sv. Jozefa: https://www.youtube.com/watch?v=4OFXxaAuI2U
plus bonus: https://www.youtube.com/watch?v=XOXSaBCOOLU

Pomôžme tam, kde už inej pomoci byť nemusí
(zdroj: facebook Saletini Rozkvet)

Modlitba sv. Alfonza de Liquori za šťastnú hodinu smrti
Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň.
Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený.
Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť.
Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš.
Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť. Amen

Modlitba k sv. Jozefovi za blaženú smrť
Svätý Jozef, patrón umierajúcich, Ty si blažene umrel v náručí Ježiša a Márie.
Prosím Ťa s detinskou dôverou, stoj pri mne v hodine smrti a vypros mi svojím orodovaním
dokonalú ľútosť nad hriechmi a dôveru v Božie milosrdenstvo, aby som na chvíľku smrti čakal s vierou a dôverou v srdci, smrť prijal vďačne z lásky k Bohu a dušu vrátil Stvoriteľovi, volajúc na pomoc mená Ježiš, Mária a Jozef. Amen.

Modlitba
Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny.
Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom.
Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti.
Prijmi ma preto ako svojho syna/svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého.
Stoj pri mne v mojich ťažkostiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského života.
Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej Panny,
aby som dosiahol všetky potrebné milosti pre časné i večné blaho.
Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalosti. Amen
Ježiš, Mária, Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu.
Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednej chvíli môjho života.
Ježiš, Mária,Jozef, vo vašej prítomnosti pokojne odídem zo sveta.

MODLITBA z deviatnika k sv. Jozefovi: Svätý Jozef, ktorý si pozemský život zakončil na rukách Ježiša a Márie, vypros nám trvalú lásku k Bohu do konca nášho pozemského putovania, a spolu s Ježišom a Máriou príď pre nás v poslednej hodine nášho života, aby sme mohli šťastne vojsť do kráľovstva svetla a pokoja. Zverujeme ti všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho pozemského putovania. Nech šťastne odídu z tohto sveta v prítomnosti Ježiša, Márie i teba, svätý Jozef – patrón umierajúcich. Amen.

Požehnaj ma, drahý milovaný otec, svätý Jozef;
požehnaj moje telo i dušu;
požehnaj moje predsavzatia,
moje slová a skutky,
všetky moje činy a pozabudnutia,
každý môj krok;
žehnaj všetkému, čo vlastním,
všetkému môjmu vnútornému a vonkajšiemu majetku,
aby to všetko prispelo na väčšiu Božiu česť.
Požehnaj ma na čas a večnosť 
a chráň ma pred každým hriechom. 
Získaj pre mňa milosť vykonať zmierenia
za všetky moje hriechy láskou a kajúcnosťou tu na zemi, 
aby som po mojom poslednom výdychu mohol pokľaknúť pri tvojich nohách
a vrátiť ti vďaku v nebi za všetku lásku a dobrotu, 
ó najdrahší otec, ktorú si mi ukázal tu dole.
Amen.

Môže sa Vám ešte páčiť...