Eucharistia

Čo je Eucharistia?

Eucharistia je „sviatosť sviatostí“. (KKC 1211)

Ježiš hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky… Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život…, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6,51.54.56). (KKC 1406) 

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi. Prostredníctvom tejto obety vylieva milosti spásy na svoje telo, ktorým je Cirkev. (KKC 1407)

Sám Kristus, večný Veľkňaz Novej zmluvy, prostredníctvom služby kňazov prináša eucharistickú obetu. A ten istý Kristus skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína je aj obeťou eucharistickej obety. (KKC 1410)

Kto môže prijať túto sviatosť?

Eucharistiu môže prijímať každý pokrstený človek v stave pozemského putovania (aj dieťa), ktorý je na to disponovaný (t.j. nemá ťažký hriech a má úmysel prijať túto sviatosť).

Prijímateľ v stave ťažkého hriechu si musí pred prijatím Eucharistie vykonať sviatosť zmierenia.

Prijímajúci má dodržiavať „eucharistický pôst“

Nehodne prijatá Eucharistia je svätokrádežou.

Úctu voči Eucharistii prejavujeme pokľaknutím (kult latrie)

Aké sú účinky, ovocie tejto sviatosti?

Prijímanie prehlbuje naše zjednotenie s Kristom 

Zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste.

Zotiera všedné hriechy

Chráni pred budúcimi smrteľnými hriechmi – čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s Kristom, tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom.

Medzi prijímajúcim a Kristom sa upevňujú putá lásky, upevňuje sa jednota Cirkvi.

Môže sa Vám ešte páčiť...