Sviatosť manželstva

Čo je sviatosť manželstva?

Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha,  ktorý sám „je Láska“ (1Jn 4,8.16). Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. V očiach Stvoriteľa je ona dobrá, veľmi dobrá. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná a aby sa uskutočňovala v spoločnom diele ochrany stvorenia: „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju’“ (Gn 1,28). (KKC 1604)

„Manželská zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. (KKC 1601)

Účinky sviatosti manželstva

„Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný; okrem toho v kresťanskom manželstve sú manželia osobitnou sviatosťou posilnení a akoby posvätení na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu“ (KKC 1638)

Manželstvo je jedinou sviatosťou, kde tí, ktorí prijímajú sviatosť manželstva, navzájom si ju sami aj vysluhujú

Dobrá a požiadavky manželskej lásky

  • jednota a nerozlučiteľnosť
  • vernosť manželskej lásky
  • otvorenosť pre plodnosť

Podmienky platnosti udelenia a prijatia sviatosti manželstva

  • obidvaja sú pokrstení (alebo aspoň jeden)
  • majú úmysel manželský súhlas dať aj prijať
  • nemajú rozlučujúce manželské prekážky
  • zachovanie Cirkvou predpísanej formy (pred zástupcom Cirkvi a dvomi svedkami)
  • že obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva

 

Ak plánujete uzavrieť sviatostné manželstvo alebo chcete absolvovať prípravu na manželstvo počas vášho pobytu v Nemecku, skontaktujte sa s misionárom Petrom Hudymačom.

Aby súhlas manželov bol slobodným a zodpovedným úkonom a manželská zmluva mala pevné a trváce ľudské a kresťanské základy, príprava na manželstvo je nanajvýš dôležitá.
Prvoradou cestou tejto prípravy je príklad a poučenie rodičov a rodín.
Duchovní pastieri a kresťanské spoločenstvo ako „Božia rodina“ majú nenahraditeľnú úlohu pri odovzdávaní ľudských a kresťanských hodnôt manželstva a rodiny, a to tým viac, že v súčasnosti mnoho mladých ľudí skusuje následky rozbitých rodín, ktoré túto prípravu už dostačujúco nezabezpečujú:
„Mladých treba predovšetkým v samej rodine vhodne a včas poučiť o vznešenosti, poslaní a prejavoch manželskej lásky, aby vychovaní v úcte k čistote mohli prejsť v primeranom veku od čestného zasnúbenia do manželstva.“  (KKC 1632)

Môže sa Vám ešte páčiť...