Čo sú sviatosti?

Sviatosti sú viditeľné znamenia neviditeľných Božích milostí, ktoré Boh vlieva do ľudských duší.

Základom sviatostí Nového zákona je Ježiš Kristus, jeho slová a skutky, ktoré konal počas svojho pozemského života. Stretával sa s ľuďmi, uzdravoval ich, delil sa s nimi o chlieb, hriešnikom odpúšťal hriechy a z lásky k celému ľudstvu prijal nespravodlivú smrť. Cieľom Ježišovho života bola spása človeka.

Pápež Lev Veľký to popísal takto: „To, čo bolo na Kristovi počas života viditeľné, prešlo do sviatostí“ (KKC 1115)

Cirkev slávi sedem sviatostí: krst, birmovanie, eucharistiu, sviatosť zmierenia, sviatosť pomazania chorých, sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva.

Sviatosťami získavame milosť, ktorú potrebujeme, aby sme boli ospravedlnení a premenení a aby sme sa skrze Ježiša stali tými, ktorí sú ako Ježiš: Božími deťmi v slobode a sláve. (YOU CAT)

Všetky sviatosti v sebe obsahujú tri prvky: matériu, formu a vysluhovateľa
1. MATÉRIA (to, čo je zmyslovo vnímateľné – možno to vidieť, počuť, nahmatať)

SviatosťMatéria
Krstobmytie tela vodou
Birmovaniekrizma - olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok
Eucharistiachlieb - pšeničný nekvasený
víno - prírodné z viniča (nesladené, chemicky ani nijako neupravované)
Sviatosť zmiereniaúkony kajúcnika: ľútosť, vyznanie hriechov a zadosťučinenie.
Sviatosť pomazania chorýcholej, pomazanie olejom a vkladanie rúk
Sviatosť posvätného stavuvkladanie rúk
Sviatosť manželstvavyslovený manželský súhlas (sľub)

2. FORMA (slovná formula, skrze ktorú sa sviatosť udeľuje)

SviatosťForma
Krst„M. (meno krstenca), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
Birmovanie„M., prijmi znak daru Ducha Svätého.“
Eucharistia„Toto je moje Telo,... toto je moja Krv,...“
„Toto robte na moju pamiatku!“
Sviatosť zmierenia„Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
Sviatosť pomazania chorých„Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“
Sviatosť posvätného stavukonsekračná modlitba biskupa
Sviatosť manželstvavzájomné prijatie manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami

3. VYSLUHOVATEĽ (osoba, ktorá sviatosť vysluhuje)

SviatosťVysluhovateľ
Krstbiskup, kňaz a diakon
v núdzových prípadoch aj laik
Birmovaniebiskup
Eucharistiakňaz, biskup
Sviatosť zmiereniakňaz, biskup
Sviatosť pomazania chorýchkňaz, biskup
Sviatosť posvätného stavubiskup
Sviatosť manželstvamanželia navzájom

Pri sviatostiach pre ich platnosť nezáleží na osobnej dispozícii vysluhovateľa, pretože prvotným vysluhovateľom všetkých sviatostí je sám Ježiš Kristus.

Sviatosť je Boží dar, ktorý si vyžaduje odpoveď viery. Nie je to žiadna mágia, žiaden automat, do ktorého stačí vhodiť mincu, aby fungoval.

„Sviatosti sú ako vodovod. Sú kanálmi, ktorými prúdi živá voda Boha. Naša viera je ako otváranie kohútika. Môžeme ho otvoriť naplno, slabo alebo vôbec.“

Peter Kreeft

Môže sa Vám ešte páčiť...