20. výročie kňazskej vysviacky

Náš misionár Peter si v júni 2021 pripomenul 20. výročie vysviacky za kňaza.

Aj touto cestou mu chceme poďakovať za všetko, čo nám v Kristovej láske odovzdáva a do ďalších rokov kňazskej služby vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť milostí nášho Nebeského Otca, ako i ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie. Nech Pán Boh žehná Vašu prácu. Nebeská Matka Panna Mária nech starostlivo ochraňuje každý Váš krok.

Všemohúci Bože, vypočuj naše prosby a modlitby a žehnaj prácu nášho misionára Petra. Ďakujeme.

Modlitba za kňaza

Pane Ježišu, ďakujeme Ti,
že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev.

Prosíme Ťa,
daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe
a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli Tvojho posla
a správcu Božích tajomstiev.

Urobil si ho naším vodcom a duchovným otcom,
daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnosť otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou počúvali jeho slová
a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára,
na ktorom on koná sväté tajomstvá.

Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu.
Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
aby bol našim dobrým pastierom
a aby nás priviedol do neba.
Amen.

Môže sa Vám ešte páčiť...