Sme navzájom spojení putami lásky

Na začiatku novembra slávime Slávnosť Všetkých svätých (1.11.) a Spomienku na všetkých verných zosnulých (2.11.)

Všetci veriaci v Krista patria do jednej Božej rodiny. Tí, ktorí zosnuli v Kristovi, tvoria s nami, ktorí ešte putujeme na zemi, jedno spoločenstvo a dobro každého je prínosom pre všetkých.

Svätí nám pomáhajú a pretože sú dôvernejšie spojení s Kristom, upevňujú celú Cirkev vo svätosti .

My naopak láskou a úctou k nim posilňujeme naše spoločenstvo s Kristom .

„Spoločenstvo svätých” zahrňuje napokon i našich zomrelých, ktorí ešte potrebujú očistenie. Naša modlitba im môže nielen pomáhať, ale aj umožniť, aby ich orodovanie za nás bolo účinné.

Z príhovorov pápežov na Sviatok Všetkých svätých:

„Ľudová zbožnosť zasväcuje mesiac november spomienke na všetkých verných zosnulých. S dôverou sa za nich modlíme k Bohu s vedomím, že – ako hovorí Ježiš – ,On nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú’ (Lk 20, 38). On ostáva verný zmluve, ktorú uzavrel s človekom a ktorú nemôže zničiť ani smrť. Táto dohoda, potvrdená Kristovým vzkriesením, sa stáva stále aktuálnou vo sviatosti Eucharistie. Predovšetkým tu nachádza vrchol aj modlitba za zomretých. Keď za nich obetujeme svätú omšu, veriaci z nej získajú posledné očistenie. A ak s vierou pristúpime k svätému prijímaniu, posilňujeme s nimi zväzok duchovnej lásky.”
(Pápež  Ján Pavol II  7.11.2004)

„Keď navštevujeme cintoríny, pamätajme, že v hroboch odpočívajú iba smrteľné pozostatky našich drahých, čakajúcich na konečné vzkriesenie… Najvhodnejší a najúčinnejší spôsob, ako si ich uctiť, je modliť sa za nich a obetovať skutky viery, nádeje a lásky… v spojení s eucharistickou obetou… v očakávaní, že sa znova spolu stretneme, aby sme sa navždy tešili z Lásky, ktorá nás stvorila i vykúpila.“
(Pápež  Benedikt XVI  1.11.2009)

„Spomienka na zosnulých má tento dvojitý význam: význam smútku. Cintorín je smutný, pripomína nám našich blízkych, ktorí nás opustili, pripomína nám aj budúcnosť, smrť. Ale v tomto smútku prinášame kvety ako znak nádeje…A ten kto nám otvoril bránu, je on sám, Ježiš. Svojím krížom nám otvoril bránu nádeje… Vráťme sa dnes domov s touto dvojitou spomienkou: so spomienkou na minulosť, na našich blízkych, ktorí nás opustili; a so spomienkou na budúcnosť, na cestu, ktorou pôjdeme. S istotou, a bezpečne, vďaka tej istote, ktorá vyšla z Ježišových pier: «Ja ho vzkriesim v posledný deň» (Jn 6,40).“
(Pápež František 2.11.2016)

Cirkev nám modlitbou za zosnulých vychádza v ústrety, keď v oktáve modlitieb za zomrelých ponúka možnosť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pre duše v očistci. Tieto odpustky znamenajú odpustenie všetkých časných trestov za hriechy zosnulých a možno ich aplikovať v uvedenom čase len za nich.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

– sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
– sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a
– modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva).

Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu
aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa
až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie obvyklé podmienky.

Využime možnosť pomôcť dušiam v očistci k plnému spoločenstvu s Bohom v nebi.


Modlitba sv. Gertrúdy za duše v očistci

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého  Amen

Večný Otče, obetujem Ti Najdrahšiu Krv Ježiša Krista, v spojení so všetkými svätými omšami, ktoré sú v tento deň obetované  na celom svete, za všetky sväté duše v očistci, za všetkých hriešnikov  v  Tvojej Cirkvi, v mojej krajine a v mojej vlastnej rodine. Amen.

Sv. Gertrúda ( *1256; + 1302 )  mala od Pána Ježiša zjavenie, že vždy, keď sa túto modlitbu bude niekto zbožne a vrúcne modliť, náš Pán vyslobodí  z očistca mnoho duší.

You may also like...